60
   Wednesday
   75 / 50
   Thursday
   59 / 39
   Friday
   58 / 39