79
   Wednesday
   85 / 66
   Thursday
   86 / 67
   Friday
   85 / 69