39
   Wednesday
   62 / 50
   Thursday
   69 / 55
   Friday
   70 / 52