79
   Wednesday
   96 / 76
   Thursday
   97 / 77
   Friday
   98 / 75