87
   Wednesday
   89 / 74
   Thursday
   90 / 73
   Friday
   86 / 71