62
   Wednesday
   86 / 66
   Thursday
   87 / 67
   Friday
   85 / 69